Я - Anti-Orange!
Уважаемые участники форума!
Сайт "Я - Анти-Оранж" переехал по адресу anti-orange.com.
Там же находится новый форум.
Данный форум работает в режиме архива, все функции, кроме чтения отключены.

Последние постановления Верх.Рады
На страницу Пред.  1, 2
 
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Список форумов Я - Anti-Orange! -> Юридический клуб
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Москаль

Модератор


Зарегистрирован: 09.06.2005
Сообщения: 4278
Откуда: СССР

Сообщение  |    Добавлено: Пн Май 07, 2007 1:59 pm
Ответить с цитатой

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу указів Президента України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України п'ятого скликання

Верховної Ради України
п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до ПрезидентаУкраїни з приводу указів Президента України щодо достроковогоприпинення повноважень Верховної Ради України п'ятого скликання(додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 травня 2007 року N 1002-V

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до Президента України з приводу указів Президента України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України п'ятого скликання

26 квітня 2007 року Президент України видав Указ "Продострокове припинення повноважень Верховної Ради України тапризначення позачергових виборів" ( 355/2007 ), яким припинивчинність свого попереднього Указу від 2 квітня 2007 рокуN 264/2007 ( 264/2007 ) "Про дострокове припинення повноваженьВерховної Ради України", що нині є предметом розгляду вКонституційному Суді України.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України( 254к/96-ВР ) органи державної влади та органи місцевогосамоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише напідставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Незважаючи на наведену норму Конституції України( 254к/96-ВР ), Указ Президента України N 355/2007 ( 355/2007 )від 26 квітня 2007 року "Про дострокове припинення повноваженьВерховної Ради України та призначення позачергових виборів"виданий з порушенням Конституції України ( 254к/96-ВР ), що можепризвести до порушення закріплених у Конституції України( 254к/96-ВР ) прав, інтересів громадян України. Незаперечним єоб'єктивний факт, що Президент України має право достроковоприпинити повноваження лише недієздатного парламенту, і лише устатті 90 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначені для тогопідстави. Діяльність нинішньої Верховної Ради України свідчить провідсутність таких підстав.
Згідно з частиною другою статті 3 Конституції України( 254к/96-ВР ) права і свободи людини та їх гарантії визначаютьзміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає передлюдиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав ісвобод людини є головним обов'язком держави.
Частиною другою статті 5 і частиною першою статті 38Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що носіємсуверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народздійснює владу безпосередньо і через органи державної влади таоргани місцевого самоврядування. Громадяни мають право братиучасть в управлінні державними справами, у всеукраїнському тамісцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органівдержавної влади та органів місцевого самоврядування.
Порядок організації та проведення позачергових виборівнародних депутатів України регулюється Конституцією ( 254к/96-ВР )і законами України, зокрема Законом України "Про вибори народнихдепутатів України" ( 1665-15 ).
Відповідно до частини першої статті 1 та статті 4 ЗаконуУкраїни "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 )народні депутати України обираються громадянами України на основізагального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємногоголосування. Вибори є прямими. Громадяни України обираютьдепутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у народнідепутати України, включених до списку політичної партії (виборчогоблоку політичних партій).
Відповідно до частини другої статті 77 Конституції України( 254к/96-ВР ) позачергові вибори до Верховної Ради Українипризначаються Президентом України і проводяться в період 60 днів здня опублікування рішення про дострокове припинення повноваженьВерховної Ради України.
Також відповідно до частин третьої та четвертої статті 16Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 )позачергові вибори народних депутатів України відбуваються востанню неділю 60-денного строку з дня опублікування УказуПрезидента України ( 355/2007 ) про дострокове припиненняповноважень Верховної Ради України, виданого відповідно доКонституції України ( 254к/96-ВР ). Виборчий процес позачерговихвиборів народних депутатів України починається з дня, наступногопісля дня опублікування зазначеного Указу Президента України( 355/2007 ).
Таким чином, усі виборчі процедури процесу позачерговихвиборів народних депутатів України від його початку й до днявиборів мають відбутися в стислі строки.
Проте Закон України "Про вибори народних депутатів України"( 1665-15 ) є таким, що не забезпечує проведення позачерговихвиборів, оскільки ним не врегульовано питання проведення всіхетапів процесу позачергових виборів.
Це не лише унеможливить проведення позачергових виборівнародних депутатів України у повній відповідності з принципамивідкритості, законності та демократичності, а й не дозволитьсформувати український парламент, що не викликав би сумнівів щодойого легітимності як в Україні, так і за її межами.
Так, передбачені Законом України "Про вибори народнихдепутатів України" ( 1665-15 ) окремі виборчі процедури на різнихетапах виборчого процесу неможливо виконати.
Так, у Державному бюджеті України на 2007 рік ( 489-16 ) непередбачені кошти на підготовку та проведення позачергових виборівнародних депутатів України.
Частина перша статті 48 Закону України "Про вибори народнихдепутатів України" ( 1665-15 ) передбачає, що витрати напідготовку і проведення виборів народних депутатів Україниздійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України( 489-16 ) та виборчих фондів політичних партій (виборчих блоківполітичних партій), кандидатів у народні депутати України від якихзареєстровано Центральною виборчою комісією, тобто використанняінших джерел фінансування виборів є порушенням законодавстваУкраїни про вибори народних депутатів України, за якепередбачається кримінальна, адміністративна або іншавідповідальність згідно зі статтею 117 Закону України "Про виборинародних депутатів України" ( 1665-15 ).
22 лютого 2007 року Верховна Рада України прийняла ЗаконУкраїни "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), який набираєчинності з 1 жовтня 2007 року, крім розділу VI "Перехідніположення" та пунктів 4-6 розділу VII "Прикінцеві положення" цьогоЗакону ( 698-16 ), які вже набрали чинності і передбачають порядокі строки утворення органів Державного реєстру виборців, порядокпервинного формування і уточнення бази даних реєстру та внесеннязмін і доповнень до деяких законодавчих актів. На сьогодні цяробота тільки розпочинається.
З огляду на те, що Закон України "Про Державний реєстрвиборців" ( 698-16 ) діє нині не в повному обсязі, питання,пов'язані зі складанням та уточненням списків виборців дляпроведення позачергових виборів народних депутатів України, неврегульовані.
Згідно з частиною другою статті 102 Закону України "Провибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) звичайні таспеціальні виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 19 днів додня виборів.
Водночас строки подання до окружної виборчої комісіїпропозицій та подань відповідних органів чи посадових осіб щодоутворення звичайних виборчих дільниць (частина друга статті 20( 1665-15 ), спеціальних виборчих дільниць (частина другастатті 21 ( 1665-15 ) і спеціальних виборчих дільниць на територіївійськової частини (формування), дислокованої за межами населеногопункту на значній віддалі від нього (частина п'ята статті 21( 1665-15 ), становлять відповідно 58 і 55 днів до дня виборів, атому не можуть застосовуватися на позачергових виборах народнихдепутатів України.
Згідно із частинами другою, четвертою статті 42 ЗаконуУкраїни "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) формувідкріпного посвідчення встановлює Центральна виборча комісія непізніш як за 60 днів до дня виборів, а бланки цих посвідченьвиготовляються у кількості 2 відсотки від кількості виборців,внесених до уточнених загальних списків виборців, складенихвідповідно до частини тринадцятої статті 40 вищезазначеногоЗакону ( 1665-15 ).
Проте такий строк для встановлення Центральною виборчоюкомісією форми відкріпного посвідчення для участі в позачерговихвиборах є неприйнятним, оскільки він закінчився не розпочавшись.Форма відкріпного посвідчення, затверджена постановою Центральноївиборчої комісії від 24 січня 2006 року N 268 ( v0268359-06 ),встановлена лише для конкретного виду виборів народних депутатівУкраїни - чергових виборів 26 березня 2006 року, а тому длявиготовлення відкріпних посвідчень для інших виборів не можезастосовуватися.
Водночас відповідно до частини восьмої статті 42 ЗаконуУкраїни "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 )окружна виборча комісія передає разом зі списками виборців бланкивідкріпних посвідчень не пізніш як за 32 дні до дня виборів.Натомість згідно з частиною дев'ятою статті 102 Закону ( 1665-15 )окружні виборчі комісії передають по одному примірнику спискувиборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як задесять днів до дня виборів. Із вищезазначеного зрозуміло, щозазначені положення Закону ( 1665-15 ) не узгоджуються між собою вчастині строку передачі відкріпних посвідчень дільничним виборчимкомісіям.
Не врегульовано в Законі України "Про вибори народнихдепутатів України" ( 1665-15 ) і особливий порядок відкриттяполітичною партією (виборчим блоком політичних партій)накопичувального рахунку виборчого фонду, який політична партія(виборчий блок політичних партій) зобов'язана згідно з частиноюп'ятою статті 51 цього Закону ( 1665-15 ) відкрити не пізніш як за65 днів до дня виборів, а підставою для відкриття цього рахунку єкопія рішення Центральної виборчої комісії про реєстраціюкандидатів у народні депутати України.
Проте у цей строк політична партія (виборчий блок політичнихпартій) аж ніяк не зможе відкрити зазначений рахунок, оскільки напозачергових виборах народних депутатів України він закінчиться нерозпочавшись.
Не можуть застосовуватися на позачергових виборах і положеннячастин четвертої, п'ятої, восьмої та дев'ятої статті 63 ЗаконуУкраїни "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), щонадають право політичній партії, яка входила до складу виборчогоблоку і яка не пізніш як за 90 днів до дня виборів прийняларішення про вихід із його складу, висувати кандидатів у народнідепутати України в порядку і строки, передбачені Законом( 1665-15 ). Застосування цих положень на позачергових виборахпозбавляє політичну партію, яка вийде зі складу виборчого блоку щеза місяць до дня призначення позачергових виборів, правасамостійно висувати кандидатів у народні депутати України.
Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України "Провибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) виборчий процесвключає етап проведення передвиборної агітації.
Більшість виборчих процедур цього етапу, які регулюютьсярозділом VIII Закону ( 1665-15 ), виходять далеко за межівиборчого процесу позачергових виборів, а тому не можутьзастосовуватися.
Це насамперед стосується строків:
встановлення Центральною виборчою комісією порядку наданняефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштівДержавного бюджету України ( 489-16 ), що виділяються напідготовку і проведення виборів (частина четверта статті 68( 1665-15 );
встановлення відповідними засобами масової інформаціїрозцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірногочасу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштіввиборчих фондів політичних партій (виборчих блоків політичнихпартій) (частина шоста статті 68 ( 1665-15 );
надсилання загальнодержавними засобами масової інформаціївстановлених розцінок вартості одиниці друкованої площі чиефірного часу до Центральної виборчої комісії (частина восьмастатті 68 ( 1665-15 );
опублікування телерадіоорганізаціями всіх форм власності вдрукованих засобах масової інформації розцінок вартості однієїхвилини (секунди) ефірного часу (частина перша статті 69( 1665-15 );
складання та надсилання до Центральної виборчої комісії чиокружної виборчої комісії попереднього розкладу ефірного часутрансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограмзагальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціямидержавної та комунальної форми власності (частина шостастатті 69 ( 1665-15 );
визначення за результатами жеребкування Центральною виборчоюкомісією черговості надання політичним партіям (виборчим блокамполітичних партій) - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу нарадіо та телебаченні (частина сьома статті 69 ( 1665-15 );
укладення угоди про публікацію в газетах "Голос України" та"Урядовий кур'єр", а також в одному з регіональних (місцевих)друкованих засобів масової інформації державної чи комунальноїформи власності кожного з регіонів передвиборної програмиполітичної партії (виборчого блоку політичних партій) Центральноюабо окружною виборчою комісією у відповідному регіоні (частинаперша статті 70 ( 1665-15 );
надсилання редакціями газет "Голос України" та "Урядовийкур'єр", а також редакціями регіональних друкованих засобівмасової інформації державної форми власності, з якими відповідніокружні виборчі комісії уклали угоди про опублікуванняпередвиборних програм політичних партій (виборчих блоківполітичних партій) - суб'єктів виборчого процесу, конкретних датвиходу у світ номерів відповідних видань з програмами іззазначенням місця розташування цих програм у кожному номерівидання (частина друга статті 70 ( 1665-15 );
встановлення Центральною виборчою комісією та відповіднимиокружними виборчими комісіями шляхом жеребкування черговостідрукування передвиборних програм політичних партій (виборчихблоків політичних партій) за рахунок коштів Державного бюджетуУкраїни ( 489-16 ) (частина третя статті 70 ( 1665-15 );
відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень улюдних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації(частина восьма статті 67 ( 1665-15 ).
Згідно з положенням частини другої статті 74 Закону України"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) офіційніспостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереженняза ходом виборчого процесу в порядку, встановленому ЗакономУкраїни "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Цей порядок встановлено статтею 76 зазначеного Закону( 1665-15 ) і відповідно до нього на позачергових виборах офіційніспостерігачі від громадських організацій не зможуть спостерігатиза перебігом виборчого процесу, оскільки громадська організаціядля здійснення такого спостереження повинна не пізніш як за 90днів до дня виборів, тобто ще за місяць до того, як вибори будутьпризначені, звернутися до Центральної виборчої комісії зклопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів.
Не зможуть також дільничні виборчі комісії двічі надіслатикожному виборцю іменні запрошення у строки, передбачені частиноюдругою статті 43 Закону України "Про вибори народних депутатівУкраїни" ( 1665-15 ). Так, перше письмове повідомлення повиннобути направлено виборцю не пізніш як за двадцять п'ять днів до днявиборів, а згідно з частиною четвертою статті 102 цього Закону( 1665-15 ) дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за12 днів до дня виборів.
Положенням частини сьомої статті 102 Закону України "Провибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) встановлено, щоінформаційні плакати політичних партій (виборчих блоків політичнихпартій) - суб'єктів виборчого процесу виготовляються не пізніш якза двадцять днів до дня виборів. Згідно з частиною четвертоюстатті 67 Закону ( 1665-15 ) ці плакати передаються відповіднимвиборчим комісіям у цей саме строк.
З огляду на те, що на останніх чергових виборах народнихдепутатів України було утворено 225 окружних та понад 30 тисячдільничних виборчих комісій, для передачі інформаційних плакатівпотрібно більше часу, ніж встановлено Законом ( 1665-15 ), а томунеобхідно встановити для передачі цих плакатів на позачерговихвиборах народних депутатів України інший строк.
Вищезазначене свідчить про те, що без внесення відповіднихзмін до Закону України "Про вибори народних депутатів України"( 1665-15 ), до Закону України "Про Державний бюджет України на2007 рік" ( 489-16 ), до набрання чинності Законом України "ПроДержавний реєстр виборців" ( 698-16 ) у повному обсязі проведеннядемократичних позачергових виборів народних депутатів України24 червня 2007 року на належному організаційно-правовому рівнінеможливе.
На неможливість проведення чесних і вільних позачерговихвиборів народних депутатів України без внесення відповідних зміндо виборчого законодавства звертала увагу також Парламентськаасамблея Ради Європи (пункти 11 та 15.3 Резолюції 1549 ( 994_760 )від 19 квітня 2007 року.
Враховуючи вищезазначене, зважаючи на відсутністьконституційних підстав для дострокового припинення повноваженьВерховної Ради України п'ятого скликання та проведенняпозачергових виборів до Верховної Ради України, ігноруванняПрезидентом України рекомендацій Парламентської асамблеї РадиЄвропи, що містяться в Резолюції 1549 ( 994_760 ) від 19 квітня2007 року, неможливість проведення вільних і чесних позачерговихвиборів до Верховної Ради України без внесення відповідних змін довиборчого законодавства, усвідомлюючи відповідальність передУкраїнським народом, з метою забезпечення стабільності в державі,запобігання негативному розвитку подій, створення належних умовдля врегулювання порядку проведення позачергових виборів народнихдепутатів України, Верховна Рада України пропонує ПрезидентуУкраїни скасувати Указ Президента України N 355/2007 ( 355/2007 )від 26 квітня 2007 року "Про дострокове припинення повноваженьВерховної Ради України та призначення позачергових виборів" такий,що виходить за межі його конституційних повноважень, а крім того,унеможливлює проведення позачергових виборів до Верховної РадиУкраїни, та утриматися від видання подібних указів до внесеннявідповідних змін до Закону України "Про вибори народних депутатівУкраїни" ( 1665-15 ) та інших законів України, спрямованих назабезпечення порядку організації та проведення позачерговихвиборів до Верховної Ради України.
м. Київ 4 травня 2007 року
_________________
От чЁрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьЁшься.
(Русская пословица)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москаль

Модератор


Зарегистрирован: 09.06.2005
Сообщения: 4278
Откуда: СССР

Сообщение  |    Добавлено: Пн Май 14, 2007 12:03 pm
Ответить с цитатой

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Звернення Верховної Ради України до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи пана Рене ван дер Ліндена, президентів, глав урядів і парламентів європейських держав

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

Схвалити Звернення Верховної Ради України до ПрезидентаПарламентської асамблеї Ради Європи пана Рене ван дер Ліндена,президентів, глав урядів і парламентів європейських держав(додається).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 11 травня 2007 року N 1010-V

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи пана Рене ван дер Ліндена, президентів, глав урядів і парламентів європейських держав

Ігноруючи основоположні принципи демократії та всуперечКонституції України (254к/96-ВР ), Президент України Ющенко В.А.здійснив низку кроків для розпуску українського парламенту,сформованого за підсумками виборів 2006 року. Міжнароднимспівтовариством ці вибори визнані легітимними та найбільшдемократичними за всю новітню історію України.
Для досягнення своєї мети Президент України видав два укази( 264/2007, 355/2007 ), юридичні підстави для яких не передбаченіОсновним Законом України ( 254к/96-ВР ).
Народні депутати України звернулися за рішенням щодоконституційності зазначених указів ( 264/2007, 355/2007 ) доКонституційного Суду України. Суд розглянув цю справу у відкритомузасіданні і перейшов до заключного етапу - винесення рішення.Проте на цьому етапі зазнав безпрецедентного втручання у своюдіяльність з боку Президента України: протягом декількох днівПрезидент України у незаконний спосіб видав указипро звільнення з посад трьох суддівКонституційного Суду України ( 370/2007, 374/2007, 390/2007 ), щоунеможливило прийняття рішення, яке могло б стати відправнимпунктом у розв'язанні штучно створеної політичної кризи. Про цейдеться і в офіційній заяві Конституційного Суду України від10 травня 2007 року.
Такими діями і низкою подібних, особливо щодо звільнення іпризначення голів судів загальної юрисдикції, Президент Українидемонструє спробу узурпувати владу.
Висловлюємо стурбованість з приводу того, що ПрезидентУкраїни демонстративно нехтує рекомендаціями ПАРЄ, у Резолюціїякої від 19 квітня 2007 року N 1549 ( 994_760 ) пропонується привладнанні конфлікту взяти за основу рішення Конституційного СудуУкраїни та норми Конституції України ( 254к/96-ВР ). Вже післяприйняття зазначеної Резолюції ( 994_760 ) Президент України видавкілька указів сумнівної легітимності, що ще більше поглибилополітичний конфлікт.
Парламентська коаліція та Уряд України, неухильно керуючисьнормами конституційного права, і далі вживатимуть заходів дляврегулювання ситуації правовим способом. Сподіваємося, що такапозиція буде сприйнята вами з розумінням.

м. Київ 11 травня 2007 року
_________________
От чЁрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьЁшься.
(Русская пословица)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москаль

Модератор


Зарегистрирован: 09.06.2005
Сообщения: 4278
Откуда: СССР

Сообщение  |    Добавлено: Пн Май 21, 2007 1:46 pm
Ответить с цитатой

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Звернення Верховної Ради України до Генеральної прокуратури України з приводу необхідності додержання Центральною виборчою комісією вимог Конституції та законів України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до Генеральноїпрокуратури України з приводу необхідності додержання Центральноювиборчою комісією вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та законівУкраїни (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 травня 2007 року N 1019-V

ЗВЕРНЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ З ПРИВОДУ
НЕОБХІДНОСТІ ДОДЕРЖАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВИБОРЧОЮ
КОМІСІЄЮ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ ( 254к/96-ВР )
ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

26 квітня 2007 року Президент України видав Указ "Продострокове припинення повноважень Верховної Ради України тапризначення позачергових виборів" ( 355/2007 ), яким припинивчинність свого попереднього Указу від 2 квітня 2007 рокуN 264/2007 ( 264/2007 ) "Про дострокове припинення повноваженьВерховної Ради України". Обидва укази нині є предметом розгляду вКонституційному Суді України.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України( 254к/96-ВР ) органи державної влади та органи місцевогосамоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише напідставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Незважаючи на наведену норму Конституції України( 254к/96-ВР ), Указ Президента України від 26 квітня 2007 року"Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України тапризначення позачергових виборів" ( 355/2007 ) виданий завідсутності підстав, передбачених статтею 90 Конституції України( 254к/96-ВР ), що може призвести до порушення закріплених уКонституції України ( 254к/96-ВР ) прав, інтересів громадянУкраїни.
Згідно з частиною другою статті 3 КонституціїУкраїни ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини та їх гарантіївизначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держававідповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження ізабезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Зокрема, саме Центральна виборча комісія очолює системувиборчих комісій в Україні та наділена відповідними повноваженнямищодо організації підготовки і проведення виборів народнихдепутатів України, забезпечує дотримання передбачених Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України принципів і засад виборчого іреферендумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян Українита права на участь у референдумі, однакове застосуваннязаконодавства України про вибори і референдуми на всій територіїУкраїни.
Порядок організації та проведення позачергових виборівнародних депутатів України регулюється Конституцією ( 254к/96-ВР )та законами України, зокрема Законом України "Про вибори народнихдепутатів України" ( 1665-15 ).
Проте нинішня редакція Закону України "Про вибори народнихдепутатів України" ( 1665-15 ) є такою, що не забезпечуєпроведення позачергових виборів, оскільки ним не врегульованопитання проведення всіх етапів процесу позачергових виборів. Пронедоліки виборчого закону більш детально зазначалося у зверненніпарламенту від 4 травня 2007 року.
Ці обставини свідчать про те, що без внесення відповіднихзмін до законів України "Про вибори народних депутатів України"( 1665-15 ), "Про Державний бюджет України на 2007 рік"( 489-16 ), до набрання чинності Законом України "Про Державнийреєстр виборців" ( 698-16 ) у повному обсязі проведеннядемократичних позачергових виборів народних депутатів України24 червня 2007 року на належному організаційно-правовому рівнінеможливе.
На неможливість проведення чесних і вільних позачерговихвиборів народних депутатів України без внесення відповідних зміндо виборчого законодавства звертала увагу також Парламентськаасамблея Ради Європи (пункти 11 та 15.3 Резолюції 1549 від19 квітня 2007 року ( 994_760 ).
Враховуючи вищезазначене, зважаючи на відсутністьконституційних підстав для дострокового припинення повноваженьВерховної Ради України п'ятого скликання, а відтак і підстав дляпроведення позачергових виборів до Верховної Ради України,усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом, з метоюзабезпечення стабільності в державі, запобігання негативномурозвитку подій, створення належних умов для врегулювання порядкупроведення позачергових виборів народних депутатів УкраїниВерховна Рада України пропонувала Президенту України скасуватиУказ Президента України від 26 квітня 2007 року "Про достроковеприпинення повноважень Верховної Ради України та призначенняпозачергових виборів" ( 355/2007 ).
Крім того, Верховна Рада України у своїх зверненнях та заявахзвертала увагу органів державної влади та органів місцевогосамоврядування, їх посадових і службових осіб на неприпустимістьприйняття рішень чи вчинення дій, що спрямовані на підготовку тапроведення дострокових виборів народних депутатів України ісуперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України, таневідворотність юридичної відповідальності за такі рішення чи дії.Зокрема, на це Верховна Рада України звертала увагу у постановахвід 2 квітня 2007 року "Про запобігання діям, що загрожуютьконституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності вУкраїні" ( 837-16 ) та "Про політичну ситуацію в Україні,пов'язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня2007 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної РадиУкраїни" ( 839-16 ). А в Постанові Верховної Ради України від30 квітня 2007 року "Про вибори Президента України та народнихдепутатів України" ( 998-16 ) звернута увага Центральної виборчоїкомісії на необхідність "керуватися у своїй діяльності ПостановоюВерховної Ради України від 2 квітня 2007 року "Про запобіганнядіям, що загрожують конституційному правопорядку, громадськомуспокою і стабільності в Україні" ( 837-16 ).
Як відомо, члени Центральної виборчої комісії перед вступомна посаду присягали не Президенту України, не будь-якій іншійпосадовій особі чи політичній силі - а Українському народу, що приздійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісіїдодержуватимуться Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,позапартійної позиції, будуть чесними, об'єктивними танеупередженими у вирішенні питань, що належать до повноваженьКомісії, забезпечуватимуть реалізацію і захист виборчих правгромадян України та права на участь у референдумі.
Верховна Рада України зробить усе для збереженняконституційного ладу в країні та сподівається, що в умовахскладної політичної ситуації Центральна виборча комісія у своїйдіяльності буде керуватися виключно Конституцією ( 254к/96-ВР ) тазаконами України. У разі ж порушення Центральною виборчою комісієючи її окремими членами вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та законівУкраїни Генеральна прокуратура України має реагувати на такіпорушення відповідно до закону.

м. Київ 15 травня 2007 року
_________________
От чЁрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьЁшься.
(Русская пословица)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга Киевская

Site Admin


Зарегистрирован: 11.02.2005
Сообщения: 7976


Сообщение  |    Добавлено: Вт Май 29, 2007 6:17 pm
Ответить с цитатой

Порядок акредитації, Положення про екскурсії КонтактиНовини » Повідомлення
29.05.2007 16:31 версія для друку
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про визнання такими, що втратили чинність деякі Постанови Верховної Ради України"
(Інформаційне управління)

Ця постанова (реєстр. №3579) набирає чинності одночасно з набранням чинності Указом Президента України про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 355 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".
Відповідно до постанови, визнаються такими, що втратили чинність:

Постанова Верховної Ради України вiд 02 квітня 2007 року № 839-V «Про політичну ситуацію в Україні, пов'язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України";

Постанова Верховної Ради України вiд 04 квітня 2007 року № 868-V «Про особливості організації роботи Верховної Ради України в період до розв'язання політичного конфлікту в Україні»;

Постанова Верховної Ради України вiд 26 квітня 2007 року № 989-V « Про Указ Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 26 квітня 2007 року»;

Постанова Верховної Ради України вiд 30 квітня 2007 року № 998-V «Про вибори Президента України та народних депутатів України»;

Постанова Верховної Ради України вiд 15 травня 2007 року № 1018-V «Про забезпечення завершення конституційної процедури законотворчого процесу і набрання чинності законами України, прийнятими Верховною Радою України протягом квітня 2007 року».
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москаль

Модератор


Зарегистрирован: 09.06.2005
Сообщения: 4278
Откуда: СССР

Сообщение  |    Добавлено: Ср Май 30, 2007 3:33 pm
Ответить с цитатой

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 )(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448;2005 р., N 35-36, ст. 446; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 13, ст. 134)після статті 31 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
"Стаття 31-1. Дострокове припинення повноважень всього складу Комісії
1. Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроковоприпинені Верховною Радою України за вмотивованим поданнямПрезидента України.
2. Рішення про дострокове припинення повноважень всьогоскладу Комісії приймається Верховною Радою України не менш якдвома третинами від її конституційного складу.
3. Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізнішенаступного дня після дострокового припинення повноважень всьогоскладу Комісії подають Президенту України пропозиції щодоперсонального складу Комісії, на підставі яких Президент Українипротягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодоперсонального складу Комісії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 травня 2007 року N 1095-V
_________________
От чЁрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьЁшься.
(Русская пословица)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москаль

Модератор


Зарегистрирован: 09.06.2005
Сообщения: 4278
Откуда: СССР

Сообщение  |    Добавлено: Ср Май 30, 2007 3:38 pm
Ответить с цитатой

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про підтвердження результатів голосування щодо законів України, прийнятих Верховною Радою України в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Підтвердити результати голосування щодо законів України,прийнятих Верховною Радою України в період з 3 квітня по 29 травня2007 року, згідно з переліком (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 29 травня 2007 року N 1093-V

Додаток
до Постанови Верховної Ради України від 29 травня 2007 року N 1093-V

ПЕРЕЛІК
законів України, прийнятих Верховною Радою України в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року
------------------------------------------------------------------
| N | Назва закону |Дата прийняття| Номер |
|з/п| | | закону |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|1. |Про внесення змін до статті 6 Закону| 03.04.2007 |N 856-V |
| |України "Про гуманітарну допомогу" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|2. |Про внесення змін до деяких законів | 03.04.2007 |N 857-V |
| |України щодо пенсійного забезпечення| | |
| |осіб, звільнених з військової | | |
| |служби, та деяких інших осіб | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|3. |Про внесення змін до статті 8 Закону| 04.04.2007 |N 867-V |
| |України "Про обов'язковий примірник | | |
| |документів" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|4. |Про внесення змін до Закону України | 05.04.2007 |N 874-V |
| |"Про виконавче провадження" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|5. |Про внесення змін до Кримінального | 05.04.2007 |N 875-V |
| |кодексу України щодо встановлення | | |
| |відповідальності за незаконні дії | | |
| |стосовно отруйних чи сильнодіючих | | |
| |лікарських засобів | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|6. |Про внесення змін до деяких законів | 05.04.2007 |N 876-V |
| |України щодо збереження дитячих | | |
| |позашкільних навчальних закладів | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|7. |Про основні засади державного | 05.04.2007 |N 877-V |
| |нагляду (контролю) у сфері | | |
| |господарської діяльності | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|8. |Про внесення змін до статті 65 | 05.04.2007 |N 899-V |
| |Закону України "Про Державний бюджет| | |
| |України на 2007 рік" ( 899-16 ) | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|9. |Про внесення змін до Закону України | 05.04.2007 |N 900-V |
| |"Про Державний бюджет України на | | |
| |2007 рік" ( 900-16 ) | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|10.|Про схвалення рішення Президента | 06.04.2007 |N 903-V |
| |України про допуск підрозділів | | |
| |збройних сил інших держав на | | |
| |територію України у 2007 році для | | |
| |участі у багатонаціональних | | |
| |військових навчаннях | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|11.|Про внесення змін до деяких законів | 10.04.2007 |N 917-V |
| |України щодо забезпечення якості | | |
| |імпортної сільськогосподарської | | |
| |продукції | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|12.|Про ратифікацію Кредитної угоди | 13.04.2007 |N 928-V |
| |(Третій проект "Ремонт автомобільної| | |
| |дороги Київ - Чоп") між Україною та | | |
| |Європейським банком реконструкції та| | |
| |розвитку | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|13.|Про внесення зміни до статті 5 | 13.04.2007 |N 931-V |
| |Закону України "Про податок на | | |
| |додану вартість" щодо оздоровлення | | |
| |дітей | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|14.|Про внесення зміни до статті 4 | 13.04.2007 |N 932-V |
| |Закону України "Про реабілітацію | | |
| |інвалідів в Україні" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|15.|Про внесення зміни до статті 1 | 17.04.2007 |N 936-V |
| |Закону України "Про пенсії за | | |
| |особливі заслуги перед Україною" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|16.|Про ратифікацію Угоди між Кабінетом | 18.04.2007 |N 948-V |
| |Міністрів України і Урядом | | |
| |Королівства Данія про технічне і | | |
| |фінансове співробітництво | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|17.|Про ратифікацію Стокгольмської | 18.04.2007 |N 949-V |
| |конвенції про стійкі органічні | | |
| |забруднювачі | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|18.|Про внесення зміни до статті 72 | 19.04.2007 |N 953-V |
| |Закону України "Про судоустрій" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|19.|Про амністію | 19.04.2007 |N 955-V |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|20.|Про внесення змін до Кодексу України| 19.04.2007 |N 956-V |
| |про адміністративні правопорушення | | |
| |щодо відповідальності за | | |
| |правопорушення у сфері карантину | | |
| |рослин | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|21.|Про внесення змін до Кодексу України| 19.04.2007 |N 957-V |
| |про адміністративні правопорушення | | |
| |щодо встановлення відповідальності | | |
| |за порушення законодавства про | | |
| |державну реєстрацію | | |
| |нормативно-правових актів | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|22.|Про внесення змін до Закону України | 19.04.2007 |N 958-V |
| |"Про державну реєстрацію речових | | |
| |прав на нерухоме майно та їх | | |
| |обмежень" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|23.|Про внесення змін до статті 6 Закону| 19.04.2007 |N 959-V |
| |України "Про транзит вантажів" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|24.|Про викуп земельних ділянок | 19.04.2007 |N 960-V |
| |приватної власності для суспільних | | |
| |потреб та з мотивів суспільної | | |
| |необхідності | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|25.|Про внесення змін до Закону України | 19.04.2007 |N 961-V |
| |"Про ліцензування певних видів | | |
| |господарської діяльності" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|26.|Про організацію та проведення | 19.04.2007 |N 962-V |
| |фінальної частини чемпіонату Європи | | |
| |2012 року з футболу в Україні | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|27.|Про внесення змін до статей 37 і 51 | 19.04.2007 |N 964-V |
| |Закону України "Про | | |
| |загальнообов'язкове державне | | |
| |соціальне страхування у зв'язку з | | |
| |тимчасовою втратою працездатності та| | |
| |витратами, зумовленими народженням | | |
| |та похованням" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|28.|Про внесення змін до статті 112 | 19.04.2007 |N 965-V |
| |Кримінально-процесуального кодексу | | |
| |України | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|29.|Про внесення змін до Кодексу України| 19.04.2007 |N 966-V |
| |про адміністративні правопорушення, | | |
| |Кримінального та | | |
| |Кримінально-процесуального кодексів | | |
| |України щодо відповідальності за | | |
| |порушення правил радіаційної безпеки| | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|30.|Про ратифікацію Рішення Ради глав | 19.04.2007 |N 967-V |
| |урядів Співдружності Незалежних | | |
| |Держав про внесення змін до Правил | | |
| |визначення країни походження | | |
| |товарів, затверджених Рішенням Ради | | |
| |глав урядів Співдружності Незалежних| | |
| |Держав від 30 листопада 2000 року | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|31.|Про ратифікацію Угоди між Урядом | 19.04.2007 |N 968-V |
| |України та Урядом Республіки | | |
| |Сінгапур про сприяння та взаємний | | |
| |захист інвестицій | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|32.|Про Фонд державного майна України | 19.04.2007 |N 971-V |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|33.|Про внесення змін до Закону України | 24.04.2007 |N 985-V |
| |"Про Антимонопольний комітет | | |
| |України" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|34.|Про внесення змін до деяких законів | 27.04.2007 |N 993-V |
| |України щодо забезпечення дієвого | | |
| |контролю у сфері цивільного захисту | | |
| |та техногенної безпеки | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|35.|Про внесення змін до статті 10 | 27.04.2007 |N 994-V |
| |Закону України "Про ліцензування | | |
| |певних видів господарської | | |
| |діяльності" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|36.|Про внесення змін до Закону України | 27.04.2007 |N 995-V |
| |"Про державне регулювання видобутку,| | |
| |виробництва і використання | | |
| |дорогоцінних металів і дорогоцінного| | |
| |каміння та контроль за операціями з | | |
| |ними" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|37.|Про внесення змін до деяких законів | 27.04.2007 |N 996-V |
| |України з питань | | |
| |загальнообов'язкового державного | | |
| |соціального страхування | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|38.|Про внесення змін та визнання | 27.04.2007 |N 997-V |
| |такими, що втратили чинність, деяких| | |
| |законодавчих актів України у зв'язку| | |
| |з прийняттям Цивільного кодексу | | |
| |України | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|39.|Про внесення змін до деяких законів | 03.05.2007 |N 1000-V|
| |України щодо соціального захисту | | |
| |інвалідів | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|40.|Про внесення змін до Закону України | 04.05.2007 |N 1004-V|
| |"Про Державний бюджет України на | | |
| |2007 рік" ( 1004-16 ) | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|41.|Про внесення зміни до статті 6 | 08.05.2007 |N 1008-V|
| |Закону України "Про державне | | |
| |регулювання виробництва і реалізації| | |
| |цукру" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|42.|Про внесення зміни до статті 85 | 11.05.2007 |N 1012-V|
| |Господарського процесуального | | |
| |кодексу України | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|43.|Про внесення змін до Закону України | 11.05.2007 |N 1013-V|
| |"Про виноград та виноградне вино" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|44.|Про внесення змін до деяких | 11.05.2007 |N 1014-V|
| |законодавчих актів України з питань | | |
| |військового обов'язку і військової | | |
| |служби | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|45.|Про внесення змін до статті 29 | 15.05.2007 |N 1021-V|
| |Закону України "Про фізичну культуру| | |
| |і спорт" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|46.|Про внесення змін до деяких | 16.05.2007 |N 1026-V|
| |законодавчих актів України щодо | | |
| |здійснення державного | | |
| |архітектурно-будівельного контролю | | |
| |та сприяння інвестиційній діяльності| | |
| |у будівництві | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|47.|Про внесення змін до статті 10 | 17.05.2007 |N 1031-V|
| |Закону України "Про державні | | |
| |нагороди України" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|48.|Про внесення змін до статті 14 | 17.05.2007 |N 1032-V|
| |Закону України "Про статус народного| | |
| |депутата України" щодо участі | | |
| |народного депутата України в роботі | | |
| |тимчасових комісій | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|49.|Про внесення змін до деяких | 17.05.2007 |N 1033-V|
| |законодавчих актів України щодо | | |
| |удосконалення застосування методів | | |
| |профілактики, діагностики, | | |
| |лікування, реабілітації та | | |
| |лікарських засобів і заняття | | |
| |народною медициною (цілительством) | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|50.|Про внесення зміни до статті 14 | 17.05.2007 |N 1034-V|
| |Закону України "Про лікарські | | |
| |засоби" | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|51.|Про внесення змін до Кримінального | 24.05.2007 |N 1071-V|
| |кодексу України щодо боротьби з | | |
| |ядерним тероризмом у зв'язку з | | |
| |ратифікацією Міжнародної конвенції | | |
| |про боротьбу з актами ядерного | | |
| |тероризму | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|52.|Про внесення змін до деяких | 24.05.2007 |N 1072-V|
| |законодавчих актів України щодо | | |
| |усиновлення | | |
|---+------------------------------------+--------------+--------|
|53.|Про внесення змін до Закону України | 24.05.2007 |N 1073-V|
| |"Про металобрухт" щодо | | |
| |спеціалізованих або спеціалізованих | | |
| |металургійних переробних | | |
| |підприємств, а також форм | | |
| |розрахунків при прийманні | | |
| |металобрухту | | |
------------------------------------------------------------------
_________________
От чЁрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьЁшься.
(Русская пословица)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москаль

Модератор


Зарегистрирован: 09.06.2005
Сообщения: 4278
Откуда: СССР

Сообщение  |    Добавлено: Ср Май 30, 2007 3:39 pm
Ответить с цитатой

Комментарий к предыдущему посту.

День первый: Рада тумбай!


Вы, господа, и представить себе не можете, чем занимается Верховная Рада в свободное от президентских указов время. Да-да: по второму кругу законы принимает!

Оно-то, вроде бы, так и предполагалось. Но тут же ж все дело не в том, что делать, а в том, как делать. Во-первых, уже само «приостановление» президентом действия своего указа – это одна из самых удачных юридических шуток последнего времени. Даже во время трансляции заседания Рады было видно, как некоторые депутаты от коалиции ехидно хихикают в адрес гаранта нарушения конституции. «Временная» легитимность явно не портила им настроения.

Во-вторых, надо было видеть разительное изменение выражения лиц оппозиционных депутатов в течение заседания. В зал они пришли невероятно довольными, осознающими свою влиятельность и ценность – дескать, вот мы и снова с вами, дорогие избиратели. Ухмылки Порошенко, Кириленко, Тимошенко демонстрировали победоносность намерений: закончилось, мол, безраздельное царствование коалиции на просторах зала заседаний.

Но как быстро после начала работы все эти ухмылки сползли с лиц представителей демократических сил! Когда обнаружилось, что «полная» Рада за пару часов переподтвердила больше пятидесяти законов, принятых Радой «в усеченном варианте», оппозиция пребывала в некотором ступоре. Коалицианты издевались над «демократами»: видите, господа, мы тут работали, а вот вы неизвестно чем занимались все это время. Оппозиционеры угрюмо отмахивались и выдавливали на поверхность судорожные улыбки. Жалкие попытки некоторых оппозиционеров протестовать в отношении ряда законов были проигнорированы без лишних разговоров.

Оппозиция, видимо, представила себе, что завтра с таким же энтузиазмом будут приняты законы, скажем, об отмене досрочных выборов, и стала нервничать. А тут еще по залу стали бродить слухи о том, что электронный реестр в ЦВК создать не успеют, а без него выборов не будет; что далеко не все нужные оппозиционеры собираются сложить полномочия, а без этого нельзя распустить Раду… Поэтому никто не удивился, когда ближе к вечеру Юлия Тимошенко стала вещать о подкупе некоторых депутатов от оппозиции, о ста двадцати миллионах долларов, «выделенных из бюджета», о предательстве – в общем, напала на привычную тему. Беспокойство оппозиции тем временем возрастало с каждым ее словом. А когда регионал Киселев напомнил, что со сложением полномочий депутатам оппозиционерам придется «сложить» с себя еще и все материальные депутатские привилегии – на оппозиционных лицах отразилась настоящая паника.

Поэтому прогнозировать по первому дню работы второй – задача не из простых. По крайней мере, наверняка следует ожидать достаточно бурной, э-э, коллективной работы. Коалиция и оппозиция так давно не общались друг с другом напрямую, что не упустят возможность лишний раз наговорить друг другу гадостей. Нет никакой гарантии, что дело не закончится блокированием трибуны. И тогда прощайте, выборы! Прощай, консенсус! Гудбай, ночные договоренности!

Глядишь, президенту придется продлевать срок «приостановления» действия указа о роспуске Рады…

Виктор Банев
_________________
От чЁрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьЁшься.
(Русская пословица)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москаль

Модератор


Зарегистрирован: 09.06.2005
Сообщения: 4278
Откуда: СССР

Сообщение  |    Добавлено: Ср Май 30, 2007 8:07 pm
Ответить с цитатой

В Украине один Генпрокурор - Пискун, - постановление ВР[30 мая 2007г. | 18:10]

Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому отказала в даче согласия на освобождение Святослава Пискуна от должности генерального прокурора.

Как передает УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 257 народных депутатов из 260, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, этим постановлением предусмотрено, что возложение на заместителя генпрокурора Виктора Шемчука исполнения обязанностей генерального прокурора является противоречащим Конституции и закону о прокуратуре.
_________________
От чЁрта открестишься, а от москаля и дубиной не отобьЁшься.
(Русская пословица)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Список форумов Я - Anti-Orange! -> Юридический клуб Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Администрация сайта не несет ответственности за публикуемые на форуме сообщения

© 2005-2020 www.Anti-Orange-ua.com.ru